Regimul fiscal al Sponsorizărilor

Ce este și cum facem sponsorizarea?

Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susținerea unor activități fără scop lucrativ desfășurate de către una dintre părți, denumită beneficiarul sponsorizării.

Legea care stă la baza unui act de sponsorizare este Legea nr. 32/1994 si Instrucțiuni din 1994 pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea.

Sponsorizarea se poate efectua în bunuri sau în bani.  Contractul de sponsorizare se încheie în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor părților.

Bunurile materiale care fac obiectul sponsorizării sunt evaluate prin contractul de sponsorizare astfel:

a) la prețul de vânzare al sponsorului, exclusiv T.V.A., în cazul în care bunurile sunt produse de către acesta;

b) la prețul de cumpărare de pe piață, exclusiv T.V.A., în cazul în care bunurile sunt achiziționate în scopul sponsorizării, fapt dovedit pe baza facturii sau a chitanței fiscale de cumpărare;

c) la valoarea în vamă pentru bunurile materiale primite din străinătate cu titlu de sponsorizare, stabilită conform prevederilor legale.

Beneficiar al sponsorizării poate fi:

a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
b) instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);

c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);

d) orice persoană fizică cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.

Deduceri pentru sponsorizări

Pentru plătitorii de impozit pe profit

În cazul plătitorilor de impozit pe profit care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, cheltuielile efectuate sunt nedeductibile însă sumele aferente se scad din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre urmatoarele:

  • valoarea calculată prin aplicarea a 0, 75 % la cifra de afaceri
  • valoarea reprezentand 20% din impozitul pe profit datorat

În cazul in care sponsorizările sunt efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în limitele de mai sus, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. In cazul în care sponsorizările sunt efectuate către alți beneficiari decât entități persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, nu se aplică această restricție.

Deducerea se calculează pentru anul în care sunt înregistrate cheltuielile în contabilitate, respectiv:

  • la data plații sumelor – pentru sponsorizări în bani
  • la data predării bunurilor – pentru sponsorizări în bunuri.

Atenție! Începând cu anul 2022 sponsorizările peste aceasta limita NU se mai reportează.

Pentru plătitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25 alin. (41), precum și microîntreprinderile care acordă burse elevilor școlarizați în învățământul profesional-dual în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Aceste prevederi se aplică și pentru sponsorizările efectuate către instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor valori reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

  • Atenție! Începand cu anul 2022 sponsorizările peste aceasta limită NU se mai reportează.

În ceea ce privește taxa pe valoare adăugată, art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal aprobat prin Legea 227/2015 și normele metodologice date în aplicarea acestuia bunurile acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau mecenat nu sunt considerate livrări de bunuri dacă valoarea totala în cursul unui an calendaristic se încadrează în limita a 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fară drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate. Încadrarea în plafon se determină pe baza datelor raportate prin deconturile de taxă depuse pentru un an calendaristic. Nu se iau în calcul pentru încadrarea în aceste plafoane sponsorizările și acțiunile de mecenat, acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă. Depășirea plafoanelor constituie livrare de bunuri cu plată, respectiv se colectează taxa. Taxa colectată aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv.

Astfel, în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată se disting următoarele:

  1. se stabilește valoarea sponsorizărilor constând în bunuri pentru care s-a dedus TVA. Nu se iau în calcul sponsorizările acordate în numerar, și nici bunurile pentru care taxa nu a fost dedusă.
  1. se determină plafonul în limita căruia sponsorizările nu sunt considerate livrare de bunuri din punct de vedere al TVA. Plafonul este de 3 la mie din cifra de afaceri constituită din operațiuni taxabile, scutite cu sau fără drept de deducere, precum și din operațiuni pentru care locul livrării/prestării este considerat a fi în străinătate.
  1. dacă plafonul nu este depășit acordarea bunurilor în cadrul acțiunilor de sponsorizare nu constituie livrare de bunuri iar societatea nu are obligația de a colecta TVA.
  1. dacă plafonul este depășit, valoarea care depășește este considerată livrare de bunuri, se emite o autofactură prin care se colectează TVA. Taxa colectata aferentă depășirii se include în decontul întocmit pentru ultima perioadă fiscală a anului respectiv. Aceasta se înregistrează prin formula contabilă 635=4427.
februarie 2024
L Ma Mi J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829